CROESO 

PROSIECT YR ARDD 

ARTISTIAID 

DZ9A5882.jpg
 

ANNABEL COOPER - 
CERFLUNIAU PAPUR BOTANEGOL

Ar hyn o bryd mae Annabell yn archwilio blodau gwylltion a blodau gardd sy'n tyfu trwy'r Deyrnas Unedig ben baladr, ac yn eu hail greu gan ddefnyddio papur crêp o'r Almaen a'r Eidal.


Yng Ngwynedd mae hi'n byw. Astudiodd cerflunio cain ym Mhrifysgol Brighton. O ddewis archwiliodd gweithio â phapur a boglynnu yn ystod ei amser yno  Ond wedyn ar ôl gadael  y coleg cymerodd ei gyrfa llwybr gwahanol, a gweithiodd fel plymwr am nifer o flynyddoedd. Er hyn, daliodd ati i fod yn greadigol ac yn ystod 2020, yn ystod y cyfnod clo cyntaf, daeth cyfle iddi ailgydio yn ei diddordeb mewn celf gain llysieuegol.  Cafodd ei gwaith ei ysbrydoli gan flodau derbyniodd Annabell fel tyst ym mhriodas ei chyfaill. Cofrodd dlos o'r diwrnod. Maent yn atodiad hyfryd i gartref Annabell a ni chollant eu lliw.  

Meddai  Annabell ei bod hi wedi dechrau teimlo'n gartrefol yn syth wrth  ail gychwyn y broses o greu blodau eto,  Yn ôl daeth yr hyn oedd hi wedi dysgu yn y coleg, ac o'i creu cafodd hi lonyddwch meddwl. Mae Annabell yn hoffi'r syniad o dderbyn a rhoi blodau fel cofroddion  fel anrhegion, yn enwedig eleni am ei fod mor anodd mynd a chwrdd ein hanwyliaid. Mae hi'n gweld ei  chreadigaethau fel darluniau tri dimensiwn, er y byddai'n hawdd eu camgymryd fel blodau go iawn.

Yn yr arddangosfa mae gennym gasgliad unigryw o flodau a phlanhigion sydd wedi eu casglu, blodau mewn potiau a thorchau blodau, sydd wedi eu creu yn arbennig ar gyfer prosiect yr ardd. Gallai'r creadigaethau hyn codi calon unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
Annabel Cooper
 

FFION GWYN - PAENTIADAU

Arlunydd lleol ydy Ffion Gwyn sy’n cael ei hysbrydoli gan fyd natur yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y cyfnod clo bu’n ymweld yn gyson a gardd natur sy’n agos i’w chartref. Gardd sy’n ofod i'r gymuned gyfan ac yn guddfan hyfryd o brysurdeb bywyd bob dydd. Wrth arsylwi harddwch natur, daeth yn le i anghofio am gymhlethdodau bywyd yn ystod y pandemig. Mae Ffion yn disgrifio'r ardd fel un dawel a heddychlon, oedd yn fwy amlwg yn ystod yn gyfnod clo, heb lygredd sŵn arferol o draffig y dref. Man ble roedd modd cael rhyddid i ffwrdd o gynadleddau newyddion dyrchafol dyddiol, ac yn donig naturiol, sy'n parhau i fwydo ei lles meddyliol yn ystod y pandemig. Daeth yr adar o ddiddordeb arbennig, a fu’n i arsylwi ar eu harferion dyddiol, o'r cyfnos tan y wawr; gan gynnwys eu symudiadau, eu harferion, eu ffyrdd o chwilota, nythu a'u caneuon hyfryd.


Wedi'i ysbrydoli gan yr adar, mae Ffion wedi creu cyfres o baentiadau ar gyfer arddangosfa prosiect yr ardd, sy'n crisialu harddwch y creaduriaid hyn, gyda'r nod o adlewyrchu ar y teimlad o ryddid. Mae'r paentiadau hyn yn bwydo'r enaid i'r artist a’r arsylwr, ac yn dal naws heddychlon, a phwyllog a’r neges o obaith.

Yn ogystal, mae Ffion wedi llunio cyfres hyfryd o baentiadau darluniadol wedi'u hysbrydoli gan natur. Yma yn yr oriel gwelir detholiad o brintiau a llieiniau sychu llestri wedi'u hysbrydoli gan y fflora a'r ffawna sydd i'w cael yn ein gerddi. Mae dylanwadau Ffion yn cynnwys darlunio botaneg Fictoraidd, megis gweithiau Williams Morris a darluniau cynnar o fywyd gwyllt mewn dyfrlliw. Mae gan Ffion gariad at iaith hefyd, sydd hefyd yn rhan annatod o’i gwaith, gyda rhywogaethau wedi’u categoreiddio gan ddefnyddio Cymraeg, a thermau dwyieithog. Mae etymoleg yn chwarae rhan hynod ddiddorol yn ei thaith o ddarganfod, gan arwain at ddarganfyddiadau diddorol yng ngwreiddiau'r termau a amlygir. Yn ogystal, mae hi'n mwynhau ymchwilio i'r llên gwerin rhyfeddol sy'n gysylltiedig â'r rhywogaethau aastudiwyd, a'r gwahaniaethau rhanbarthol yn y termau a ddefnyddir am y rhywogaethau adnabyddus.


Mae'n amlwg gweld bod Ffion yn defnyddio ei hangerdd dros fyd natur a chelf i ddogfennu, ymchwilio a rhyfeddu at y pethau llai a gymerir yn ganiataol. Mae ei hysbrydoliaeth yn deillio o’r ysfa i ailgynnau’r ymdeimlad hwnnw o blentyndod, y chwilfrydedd a’r cwestiynu a’r rhesymu y tu ôl i berlau natur ynghyd â chael tawelwch yn ystod yr amser ansefydlog hwn. Mae myfyrdod Ffion, a’r natur yn ei lluniau a’i phaentiadau yn wirioneddol ysbrydoledig, ac yn hadyn o frwdfrydedd i ryfeddu at y creadigaethau rhyfeddol yn ein tirwedd naturiol, a’n gerddi.

Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
Ffion Gwyn
 

HARRI CARMICHAEL -PRINTIAU LITHOGRAFFIG A GEMWAITH

Arlunydd a gemydd yw Harri Carmichael sy'n byw ac yn gweithio o'i stiwdio ar Ynys Môn. Daw ei hysbrydoliaeth o eginblanhigion – iddi maent yn arwydd o obaith at y dyfodol.


'Mae coed yn angenrheidiol ar gyfer dyfodol y blaned. Maen nhw'n rhoi ocsigen i ni, yn cadw carbon, sefydlogi 'r pridd, maen nhw'n gynefinoedd a'r rhywogaeth hynaf efo cysylltiad i'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. O fewn eiliad i gael ein hamgylchynu ganddynt mae ein pwysau gwaed yn gostwng, mae ein curiad calon yn arafu, ac maen nhw hefyd yn lleihau'r hormonau sy'n gysylltiedig â straen. Gall cymunedau hefyd bod yn falch o'i coed, gallent gael eu defnyddio fel adnodd addysgol, gallwn gynnal gweithgareddau grŵp yn agos atynt. Maen nhw hefyd yn gallu bod yn lle y gall plant chwarae a darganfod antur.'

Mae brwdfrydedd Harri at goed wedi ei hysbrydoli creu cyfres o beintiadau lithograffi at Brosiect Yr Ardd. Ei thema hi yw dechreuadau newydd, tyfiant, ffrwythlondeb, symud tuag at y dyfodol a dod yn ôl er gwaetha'r rhwystrau. Mae llawer o waith Harri wedi ei ysbrydoli gan y dderwen – arwydd o  fywyd hir a chynllunio tuag at y dyfodol. Mae hi'n cynnig hadau go iawn sydd wedi eu hepilio ganddi yn arbennig ar gyfer y Prosiect Gardd i gwsmeriaid mynd adref.


Mae ei gwaith hi'n amrywio. Mae ganddi Ddiploma Genedlaethol Uwch mewn gemwaith a BA (Anrhydedd) mewn Celf Gain. Dros y blynyddoedd diwethaf mae hi wedi bod yn creu gweithiau     arbennig ar gyfer Gŵyl Ogwen.  Cafodd rhai o'i lluniau eu cynnwys yn Arddangosfa Agored Yr Academi Gambriaidd pan oedd yn Blas Mawr. Ac mae hi hefyd wedi arddangos gwaith mewn arddangosfeydd  megis Theatr Clwyd, Mostyn, ac Oriel Môn. Mae ei gwaith arian o hyd yn boblogaidd yn Oriel Tŷ  Meirion – Gwaith sy'n denu ein sylw at y byd naturiol, hud a lledrith Ynys Môn a'i chelfyddyd carreg cyn hanesyddol a hanes derwyddol. Mae gennym hefyd casgliad o emwaith sydd wedi cael eu hysbrydoli gan blanhigion a hadau'r ardd.  

Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
Harri Carmicael
 

JANE WILLIAMS - SERAMEG

Crochenwraig leol yw Jane Williams sy'n gweithio o hen laethdy ar fferm ei thad yn Ne Meirionnydd. Mae hi'n defnyddio  olwyn crochenydd er mwyn creu crochenwaith cerfluniol ac ymarferol.


Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, cafodd hi a'i theulu hwyl ar dyfu planhigion. Ond aeth bron iawn yn frwydr feunyddiol rhyngddynt a thrychfilod rheibus yr ardd –  gwlithod yn enwedig. Cafodd pys per eu cnoi, cafodd y tomatos eu bwyta, a ni chafodd y pys siawns! Mewn ymateb mae Jane wedi  cynllunio casgliad hardd o botiau planhigion o glai a  gwifren chopr mewn ymgais gadw'r ymwelwyr hyn draw. Mae hi hefyd yn awgrymu  defnyddio naddion teracota ar ben y pridd i'w rhwystro hyd yn oed yn bellach.


Mae hi hefyd wedi gwneud potiau planhigion dau ddarn byddai'n wych ar gyfer planhigion cacti a phlanhigion suddlon. Mae meintiau rhain yn amrywio  Mae gan un dwll draenio, ac mae gan y llall gwydredd ar y tu fewn, felly mae'n dal dŵr.   Hen  gynlluniau sy'n aml yn denu sylw Jane, ac mae'n hawdd gweld hyn yn y potiau.


Mae'r potiau wedi cael eu darlunio'n arbennig ar gyfer prosiect yr ardd. Ac yn wir, maent yn hyfryd yn o gystal â bod yn ddefnyddiol.

Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane_Williams_Studio-15.jpg
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
Jane Williams
 

KIM DEWSBURY - PAENTIADAU

O'i chartref  Tyn Y Ffridd  yn Llangwm,  mae'r arlunydd cain Kim Dewsberry wedi bod yn gweithio ar 6 fraslun bach o flodau a phryfaid yn yr ardd. Mae hi'n disgrifio ei gardd fel lle gwyllt, ond yng nghanol hyn i gyd mae pocedi o blanhigion a llysiau sydd wedi eu cyflwyno. Anogir tyfiant gwyllt yn  rhan fwyaf o'r ardd. Mae'r nifer o bryfaid yn y Deyrnas Unedig wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Trwy ei gwaith ceisiai Kim dwyn ein sylw at y ffaith bod angen i bawb gwneud rhywbeth i'w annog yn ôl.


Dros y blynyddoedd diwethaf mae hi wedi cael cyfle i ail gydio yn ei hawch am baentio, wedi iddi dreulio nifer o flynyddoedd fel curadur ar gyfer nifer o arddangosfeydd yng Ngogledd Cymru. Mae hi o Gernyw yn wreiddiol, ond cafodd ei magu yng Nghanolbarth Lloegr. Gadawodd hi'r Falmouth School of Fine Art yn 1980 â Gradd mewn Celfyddyd Gain. Mae'n parhau i weithio gan ddefnyddio  cyfryngau cymysg a phaentio. Mae hi bellach yn byw gyda'i gŵr- y darlunydd  Gerald Dewsbury yn Llangwm yng Ngogledd Cymru.


Mae Kim wedi cyffroi gan y posibiliadau sydd  ar gael yn awr mai hi wedi ail ddechrau paentio.

Yr hyn sy'n bwysig iddi yw archwilio'r hyn sydd o flaen ei llygaid, wrth fwynhau'r nodweddion materol y paent. Mae hi'n ceisio rhoi'r teimlad o'r byd iawn i wrthrychau gwylaidd.'Yr ardaloedd gwledig o' nghwmpas sy'n fy ysbrydoli, dwi'n gwerthfawrogi fy nghysylltiad efo byd natur. Mae fy llyfrau braslunio'n llawn o bethau dwi'n gweld wrth i mi fynd am dro, pryfaid, cymylau, effemera naturiol ayb. Mae patrymau a gweadedd yn dal fy sylw. Y gweadedd melfedaidd croen eirin gwlanog, llethrau tonnog o bell, y golwg ar lyfr sydd wedi ei byseddu tro ar ôl tro........ Mae gan bob dim hanes i'w hadrodd' 

Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
Kim Dewsbury
 

KIM SWEET - INC AR BAPUR

Mae lluniadau Kim Sweet yn darparu gofod lle mae hi’n archwilio ei chariad at fyd natur, llysieuaeth, a chymuned eco-gyfeillgar. Ar gyfer Prosiect yr Ardd Garden, mae Kim wedi creu detholiad o luniau o blanhigion sy'n cynnig priodweddau iachâd a meddyginiaethol unigryw i ni.
Mae lluniadau Kim yn yr oriel yn dangos harddwch ac estheteg planhigyn y gellir fel arall ei anwybyddu, yn ogystal â gweithredu fel canllaw i'r meddyginiaethau iachâd naturiol sydd i'w cael ar garreg ein drws. Drwy fyw yn agos i Ystrad Fflur, mae Kim yn cael ei dylanwadu'n arbennig gan hanes Meddygaeth Llysieuol Cymru, o Feddygon Myddfai o'r 12fed Ganrif hyd at lysieuwyr cymunedol a meddygol heddiw.
Astudiodd Kim Gelf Gain yn Central St. Martins yn ystod yr 1980au ac aeth ymlaen i weithio fel Pennaeth Addysg yn Sefydliad y Celfyddydau Cyfoes yn Llundain. Yn dilyn hyn, cynhaliodd oriel gomisiynu ddeinamig o'r enw 'The Showroom'. Bu’n dysgu’n rheolaidd mewn nifer o golegau gan gynnwys  y Coleg Celf Brenhinol, Prifysgol y Celfyddydau, Prifysgol Cymru, Caerdydd a Phrifysgol Brighton.
Ers symud  i ganolbarth Cymru yn 2015, mae gan Kim yr amser nawr  i ganolbwyntio ar ei chelf, llysieuaeth a thyfu planhigion. Mae ei gardd yn cynnwys yr un y mae hi’n ei meithrin ynghyd â’r tirwedd gwyllt o’i chwmpas. Dyma ffordd Kim o weithio tuag at greu amgylchedd i'w rannu gyda'i chymuned a thu hwnt, trwy gelf, bwyd, meddyginiaethau llysieuol wedi'u crefftio'n wyllt a rhannu gwybodaeth. Y bwriad yw annog cysylltiad dyfnach â natur a gwreiddiau mwy cynaliadwy yn y tirwedd.
Mae Kim yn meddwl am ei gardd, a'r natur wyllt o'i chwmpas lle mae'n cerdded, creu a chynaeafu, fel ecosystem fach odidog. Ei rhan hi o fewn hyn yw gweithredu fel gwarcheidwad, eiriolwr, addysgwr ac arlunydd sydd â chariad at y ddaear.

Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
Kim Sweet
 

SUE TERREY - FFELT

Artist yw Sue Terrey sy’n byw ger Machynlleth. Mae’n arbenigo mewn croglenni ffelt, paentiadau ac arluniau. Er ei bod yn arfer cael ei dylanwadu gan ucheldir Pumlumon â Chadair Idris, eleni, mae Sue wedi datblygu gwaith yn defnyddio ei gardd am ysbrydoliaeth. 

Mae hi wedi creu gardd wedi’i llenwi â phlanhigion â’u perarogl i ddenu’r glöyn byw a’r gwenyn. Mae hi wedi bod yn arlunio a thynnu lluniau o blanhigion drwy gydol y flwyddyn. 

Wrth ddefnyddio syniadau o waith a greodd mewn dosbarthiadau Darluniau Botanegol a fynychodd pan oedd ei phlant yn ifanc, mae Sue wedi creu croglenni ar gyfer yr arddangosfa yma sy’n cynnig mewnwelediad ffres ac amrywiaeth o dechnegau. 

Mae atgofion a’i phrofiadau mewn amrywiaeth o gyfryngau wedi eu hymblethu yn y croglenni wrth iddi gymysgu gwaith a wnaeth dros ugain mlynedd yn ôl gyda syniadau o’r haf yma. Er bod y gwaith yn seiliedig ar ffeibr mae wedi anelu i greu darnau sy’n dod â natur ddigymell dyfrlliw i fywyd; y foment hyfryd pan mae paent yn cyffwrdd â phapur a lliwiau yn gwaedu ar draws y wyneb. 

Merino yw dewis Sue mewn ffeibr gan fod y lliwiau wedi’u creu trwy lifo-asid yn cynhyrchu’r arlliwiau godidog y mae’n hoffi gweithio â nhw. Ar gyfer y Prosiect Gardd mae wedi defnyddio cymysgedd o ffeibr: Merino; gwlân defaid lleol Wyneb-las Caerlŷr; ‘batts’ Norwyaidd wedi’u cribo; ac edafedd gwlân. Bwriad yr artist oedd creu atgofion hyfryd o’r haf a phŵer a rhythm natur. 

Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
Sue Terrey
 

TERRENCE BUNCE - SERAMEG

Byd natur sy'n ysbrydoli'r Artist cerameg Terrance Bunce. Mae'n treulio amser yn archwilio ffurfiau cerrig a phlanhigion o gwmpas ei gynefin yng Ngogledd Cymru.  Mae  wedi gwneud ystod wych newydd o blanhigion a blodau haniaethol ar gyfer yr arddangosfa, ac yr ydym yn hynod o ddiolchgar am hyn. Byddent yn blodeuo trwy'r flwyddyn. Maent yn ddigon i fywiogi unrhyw gartref, heb fod angen y gwaith y gwaith ychwanegol o'i dyfrio neu eu chwyrnu. Edrychant yn wych yn unigol neu mewn setiau bydd yn creu  gerddi bach.


Gweithia Terrance fel arfer yn erbyn y cacoffoni diddiwedd o nwyddau sy'n cael eu  masgynhyrchu, sy'n bellach yn llenwi'n planed. Mae'n defnyddio technegau crochenwaith amrywiol yn ei waith. Mae'n ei addurno  trwy ddefnyddio clai a mwynau sydd wedi eu  casglu o fynyddoedd Eryri, ac yn defnyddio gwydreddau sydd wedi ei ysbrydoli o'r ardal. Mae'r dirwedd leol yn ei ysbrydoli''n fawr, ond mae ei  waith hefyd yn adlewyrchu ei hoffter o grochenwaith Japaneaidd.   Mae ganddo Radd Dosbarth Cyntaf (Anrhydedd) yng Ngherameg o Brifysgol Caerdydd, a Gradd Meistr o Brifysgol Caerhirfryn. Mae'n parhau i weithio o'i stiwdio gartref yng Ngogledd Cymru. Mae ef a'i wraig Jane yn mwynhau garddio gyda'i gilydd adref.

Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
Terrence Bunce
 

IONA PICKARD - SERAMEG

Mae Iona'n byw yn ardal Llanfrothen, lle mae hi'n gwneud ei chreadigaethau gwaith llaw. Y prif ddefnydd mai hi'n defnyddio yw edafedd oddi wrth ffermwyr lleol. Mae hi hefyd yn gweithio â grŵp lleol sy'n nyddu ac yn lliwio edafedd. Ar gyfer y prosiect mae hi wedi creu casgliad o hetiau, sgarffiau, siolau a chycyllau o edafedd sydd wedi eu creu'n lleol neu'n o leiaf yn Gymreig.


Yn o gystal â hynny, mae Iona wedi creu casgliad o addurniadau yn arbennig ar gyfer Prosiect Yr Ardd. Maent yn gynnwys corachod, esgidiau glaw, draenogod a mes. Am syniad gwych ar gyfer anrhegion!


Yn ystod y cyfnod clo cyntaf treuliodd Iona ei hamser yn gwneud dillad gwaith diogel a bagiau golch ar gyfer gweithwyr lleol y Gwasanaeth Iechyd  â grŵp o ferched eraill. 600 o setiau cafodd eu gwneud ganddynt. Mae'r merched gwir wedi mwynhau bod o gymorth yn ystod adeg mor bryderus.  Maent yn awr yn brysur unwaith eto 'n gwneud  mwy, ar ôl i'r eitemau cyntaf cael  cymaint o draul a gwisgo ar ôl cael eu golchi cymaint o weithiau. Mae'r grŵp hefyd wedi bod yn gwneud mygydau wyneb ac yn gwerthu  er mwyn codi arian at fanc bwyd yn lleol.


Byddai'r sgarffiau, menig, sioliau a chycyllau mai Iona wedi eu creu yn gwneud anrheg gynnes hyfryd ar gyfer y Gaeaf.

Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
Iona Pickard
 

DOROTHY TAYLOR - PAENTIADAU

Mae Dorothy Williams yn paentio darluniau o dirwedd. Graddiodd o Brifysgol John Moore yn yr 1980au. Aeth ymlaen wedyn i weithio fel athrawes gelf a dylunio mewn ysgol yn Wigan. Erbyn hyn mae hi'n byw ac yn paentio yng Ngogledd Cymru. Mae'n bosib gweld ei gwaith fel trosiad sy'n gwneud y byd arferol teimlo'n anarferol.


Eleni creodd  Dorothy'r holl waith mai hi'n arddangos yn y Prosiect Gardd. Treuliodd ei hamser yn gweithio gan bwyll a llawn bwriad er mwyn tynnu ei meddwl oddi ar yr ansicrwydd mae'r flwyddyn wedi dod yn ei sgil. Daeth ei hysbrydoliaeth o'i gardd ac o atgofion hapus am ei theulu a ffrindiau. Yn eu tro daeth yr atgofion hyn cysur iddi. Mae hi hefyd wedi ei hysbrydoli gan y dirwedd ger ei chartref, ac yn arbennig y tannau gwyllt digwyddodd ar lethrau ger ei chartref y llynedd. Mae rhai darnau ganddi 'n symbol o adfywiad o'r newydd y mae hi'n gweld fel trosiad ar gyfer y flwyddyn.


Mae ei phaentiadau'n cynnig teimlad o obaith, lles, tyfiant ac egni. Mae'r lluniau'n debyg i ocsigen at y meddwl a'r llygaid. Gallent godi ein calonnau a chynnig gobaith.  

Dorothy Taylor
Dorothy Taylor
Dorothy Taylor
Dorothy Taylor
 

SUSIE LIDDLE - CYFRYNGAU CYMYSG

Argraff wraig ac arlunydd cyfryngau cymysg yw Susie Liddle sy'n byw yn Ninbych. Eleni mae hi wedi creu casgliad newydd o waith sydd wedi ei ysbrydoli gan yr hyn a welodd hi yn ei gardd yn ystod y cyfnod clo, a'i chysylltiad agosach at natur sydd wedi dod o ganlyniad i'r cyfnod hwn.


Cafodd ei hysbrydoli gan Anna Atkins a gyhoeddodd y llyfr cyntaf o ddarluniau cyanotype  yn 1843. Penderfynodd Susie arbrofi trwy ddefnyddio'r dull cyanotype gwlyb a chwyr llosgliw gyda'i gilydd.  Ar ddechrau'r broses casglodd chwyn a phlanhigion o wrychoedd. Ar ôl iddi orffen y broses cyanotype, ychwanegodd haenau o gwyr poeth at y darluniau. Wedyn, ychwanegodd  cyfryngau megis pigment, pasteli a phaent olew atynt.


Yn ystod 2017 enillodd darn o waith Susie,  oedd yn seiliedig ar 'Freuddwydion a Gobeithion' gwobr oddi wrth Yr Academi Gelf Frenhinol Cymru.

Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
Susie Liddle
 

DWEUD EICH DWEUD

AROLWG ARDDANGOSFA

Cwblhewch ein harolwg ar-lein drwy glicio ar y ddolen isod. Bydd eich adborth yn helpu i wella a datblygu ein rhaglenni a'n gwasanaethau orielau yn y dyfodol.

 
Lottery funding strip portrait mono.jpg
 

THANK YOU DIOLCH

With thanks to the Arts Council of Wales and National Lottery for partly funding this project.


Mae'r prosiect hwn wedi ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Loteri Genedlaethol. Diolch iddynt am eu cefnogaeth.