top of page
Remember the Mari Lwyd / Cofio y Mari Lwyd

Remember the Mari Lwyd / Cofio y Mari Lwyd

Lucas Davey

 

Remember the Mari Lwyd / Cofio y Mari Lwyd

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

This painting is inspired from the fascinating Welsh tradition of the Mari Lwyd where a horse’s skull in a ghostly shroud is accompanied by ceremony, singing and merrymaking from door to door through the towns and villages of old Cymru. The painting explores the suspicions of many that today’s Mari Lwyd perhaps evolved out of a more ancient rite (possibly a fertility rite) linked to a sacred horse goddess (such as Rhiannon, the Irish goddess Macha or the Gallo-Roman goddess Epona). Here we see her alive once more, no longer a tragic reminder perhaps of that pivotal moment in human history where the sacred relationship between mankind and nature was severed (the Romans were rather shamefully fond of sacrificing horses), but instead reinforces her presence and image as a force and symbol of life and regeneration and celebrates the restoration of a world and way of life almost (but not quite) forgotten.

 

Mae’r paentiad hwn wedi’i ysbrydoli gan draddodiad Cymreig hynod ddiddorol y Fari Lwyd lle mae penglog ceffyl mewn amdo drychiolaethol yn cyd-fynd â defod, canu a gwaseilia o ddrws i ddrws trwy drefi a phentrefi’r hen Gymru. Mae’r paentiad yn archwilio amheuon llawer bod y Fari Lwyd heddiw efallai wedi esblygu o ddefod fwy hynafol (defod ffrwythlondeb o bosibl) yn gysylltiedig â march-dduwies sanctaidd (fel Rhiannon, y dduwies Wyddelig Macha neu’r dduwies Gallo-Rufeinig Epona). Yma fe’i gwelwn yn fyw unwaith yn rhagor, nid yw bellach yn atgof trasig efallai o’r foment ganolog honno yn hanes dyn lle torrwyd y berthynas gysegredig rhwng dynolryw a natur (roedd y Rhufeiniaid braidd yn gywilyddus o hoff o aberthu ceffylau), ond yn hytrach yn atgyfnerthu ei phresenoldeb a’i delwedd. fel grym a symbol o fywyd ac adfywio ac yn dathlu adfer byd a ffordd o  fyw sydd bron (ond nid yn hollol) yn angof.

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 50cm x 71cm

 

£800

    £800.00Price
    bottom of page